Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÁ NHÂN THAM GIA KHÓA HỌC

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XDCT;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD ngày 10/02/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;

KIENTRUCXAYDUNG.edu.vn giới thiệu các khóa học nghiệp vụ xây dựng dưới đây:

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

2

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

900.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

1.100.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập

và chứng chỉ  bồi dưỡng)

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

1.100.000 VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

4

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

1.500.000VNĐ/HV/1 LV

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

5

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

6

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

1.300.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

7

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010

1.500.000VNĐ/Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

8

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

 CĐ 1 : 1.200.000VNĐ

CĐ 2 : 1.500.000VNĐ

CĐ 3 : 1.200.000VNĐ

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

9

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.300.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

10

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

4.200.000 VNĐ Họcviên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

11

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.800.000 VNĐ/ Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập, và chứng nhận bồi dưỡng)

12

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

1.000.000VNĐ/Học viên

(Đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)

13

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

1.000.000VNĐ/Học viên

 Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.

1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học. 

2. Địa điểm học

Hậu đào tạo:

–          Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

–          Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá…

–         Cung cấp và hướng dẫn các các văn bản pháp luật mới nhất.

Liên hệ tới chung tôi để có mức phí tốt nhất!

%d bloggers like this: